Stabim.pl

KADRA INŻYNIERSKA

Kierownik Budowy to najważniejsza osoba na budowie kieruje wszelkimi prowadzonymi na niej robotami. Podobnie jak Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie oraz jest nieodzownym uczestnikiem każdego procesu budowlanego. W przypadku zatrudnienia jednego wykonawcy do wszystkich robót najlepiej, żeby to wykonawca zatrudnił Kierownika Budowy. Wtedy Inwestor zatrudnia kontrolującego go Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku kiedy Inwestor zatrudnia wielu wykonawców to koordynacja całej budowy jest na jego barkach i lepiej aby to on zatrudnił Kierownika Budowy.

KIEROWNIK BUDOWY

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/Kierownik_budowych.jpg

Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i jest uczestnikiem procesu budowalnego. Jego rolą jest działanie w imieniu Inwestora bezpośredniego oraz chronienie jego interesów. Sprawuje on kontrolę nad całym procesem inwestycyjnym dbając o jakość wykonywanych robót, pełni funkcję zwierzchnią nad Kierownikiem Budowy i może wydawać mu polecenia oraz żądać wykonania poprawek lub zmian. Jego obecność na budowie definiuje rodzaj budowy – w zależności od warunków Inspektor nadzoru inwestycyjnego jest wymagany wg. przepisów prawa budowlanego lub powoływany jest dodatkowo na życzenie Inwestora.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/Inspektor_nadzoru.jpg

Funkcja Inżyniera kontraktu wywodzi się z Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (skrót z j. francuskiego FIDIC). Wbrew dosłownemu brzmieniu inżynier kontraktu nie musi być pojedynczą osobą lecz zespołem specjalistów, uczestniczących w procesie budowlanym. Odpowiada on za obsługę prawną inwestycji, sporządzanie umów, tworzenie budżetu budowy, kontraktowanie wykonawców robót oraz nadzór nad całym procesem budowy. Bardzo ważnym aspektem jest również zapewnienie płynnego i poprawnego funkcjonowania budowy, również względem przepisów BHP – organizacja zaplecza budowy, usytuowanie oraz ilość żurawi wieżowych, dróg ewakuacyjnych, oszacowanie wymaganej liczby pracowników etc. Jednocześnie choć wg. obowiązującego Prawa Budowlanego Inżynier Kontraktu nie pełni samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, sprawuje on stanowisko zwierzchnie nad Kierownikiem Budowy, gdyż to do niego należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących losów inwestycji pozostawiając kwestie techniczne Kierownikowi.

INŻYNIER KONTRAKTU

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/Inzynier_kontraktu.jpg