Kosztorys zamienny stanowi podstawę na dokonanie zmian cen jednostkowych robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym w przypadku zmiany sposobu (rodzaju) wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej.

Jest on przygotowywany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego, zazwyczaj poprzedzony protokołem konieczności.

Może być on sporządzony na wniosek Inwestora lub Inspektorów w oparciu o zasady zawarte w umowie oraz kosztorysie ofertowym. Wszelkie prace i roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiocie umowy powinny zostać uwzględnione i wycenione w odrębnym kosztorysie ofertowym (dodatkowym).

Kosztorys zamienny tworzony jest na podstawie:

  • dokumentacji uzasadniającej słuszność zmian: dziennik budowy, protokół konieczności, projekt aneksu do umowy
  • przedmiaru robót, książki obmiarów (jeżeli wymagana)
  • kosztorysu ofertowego: w zakresie wszystkich czynników wpływających na ustalenie ceny jednostkowej.

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.