Kosztorys powykonawczy w przypadku rozliczania ryczałtowego jest sporządzany, gdy

nie był opracowany kosztorys ofertowy, został zmeniony, pozycja nie została w nim ujęta albo zmienił się zakres lub/i technologia wykonywanych prac.

W praktyce (poza ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym) prawie zawsze zachodzi konieczność wykonania tego kosztorysu, szczególnie przy pracach remontowych. Wynika to często z niedokładnie sporządzonych przedmiarów lub też zmian zakresu robót (np. dodatkowe pomieszczenia do malowania) ew. z uwagi na prace dodatkowe lub zamienne znacznie odbiegające od przyjętych w umowie.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą kosztorys powykonawczy sporządzany jest w celu ustalenia wynagrodzenia za faktycznie wykonaną ilość poszczególnych robót (według cen z kosztorysu ofertowego oraz wykonanego obmiaru).

 

Kosztorys powykonawczy sporządzany jest na podstawie:

-dokumentacji budowy obejmującej: dokumentacje projektową, dziennik budowy, książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, w przypadku realizacji budowy metodą montażu również dziennik montażu.

-danych wyjściowych do kosztorysowania

-cen jednostkowych robót, asortymentu robót, części obiektu lub całego obiektu, określonych zgodnie z ustaleniami zawartymi w danych wyjściowych do kosztorysowania, umowy lub oferty wykonawcy – dla kalkulacji uproszczonej

-jednostkowych nakładów rzeczowych, cen jednostkowych czynników produkcji, wskaźników kosztów pośrednich i narzutów zysku, określonych zgodnie z ustaleniami w danych wyjściowych do kosztorysowania, umowy lub oferty wykonawcy – dla kalkulacji szczegółowej

-podatku VAT, ustalonego według odrębnych przepisów

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.