Kosztorys ofertowy jest nieodłącznym elementem składanej oferty. Jest to kalkulacja kosztowa sporządzona przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych przez

Zamawiającego dokumentów:

  • projektu budowlanego
  • projektu wykonawczego
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przekazywana jest Zamawiającemu zawsze przed przystąpieniem do robót i zawiera zryczałtowaną cenę za wykonanie danej części zadania lub przewidywaną sumę kosztów obliczoną na podstawie iloczynu cen jednostkowych danej pozycji oraz jej ilości przedmiarowych.

Kosztorys ten proponuje cenę, za którą Wykonawca jest gotowy wykonać roboty ujęte w przedmiarze. Jeżeli udostępnimy dokumentację i przedmiar kilku firmom, to przy wyborze wykonawcy będziemy mieli możliwość uwzględnić najkorzystniejszą propozycję. Przy czym należy pamiętać, że nie zawsze najniższa oferta jest najlepsza. Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy koszty inwestycji – jeżeli oferta wykonawcy jest wyraźnie niższa  w porównaniu z kosztorysem inwestorskim oraz w stosunku do konkurencji, należy to dokładnie sprawdzić. Może się bowiem okazać, że wykonawca zatrudnia pracowników o niskich kwalifikacjach lub proponuje ceny materiałów wybrakowanych czy też niskiej jakości. Jeżeli planujemy skorzystać z takiej oferty, najbezpieczniej będzie zlecić weryfikację kosztorysu.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi:

  • dokumentacja projektowa
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
  • założenia wyjściowe do kosztorysowania ustalone przez zamawiającego
  • ceny jednostkowe dla robót podstawowych – w przypadku kalkulacji uproszczonej
  • jednostkowe nakłady rzeczowe – w przypadku kalkulacji szczegółowej
  • ceny jednostkowe czynników produkcji oraz wskaźniki kosztów pośrednich i narzutów zysku – w przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót

-obowiązujące przepisy obliczania podatku VAT

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.