KOSZTORYSY

Kosztorys, podobnie jak harmonogram rzeczowo-finansowy jest opracowaniem bez którego nie możliwe jest określenie oraz późniejsze utrzymanie na odpowiednim poziomie kosztów i rozliczeń procesu inwestycyjnego. Decydując się na realizację inwestycji każdy myśli o kosztach oraz przygotowaniu odpowiedniego budżetu. Dlatego tak ważne jest wykonanie RZETELNEGO oraz ODZWIERCIEDLAJĄCEGO RZECZYWISTOŚĆ kosztorysu danego przedsięwzięcia budowlanego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kosztorysowaniu oraz prowadzeniu rozliczeń inwestycji budowlanych o łącznej wartości przekraczającej 200 mln złotych.  

Rodzaje kosztorysów:

DEFINICJE

Metoda uproszczona kalkulacji

Polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych jako sumy iloczynów odpowiednio ustalonych ilości jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)

 

Metoda szczegółowa kalkulacji

Polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)

 

Przedmiar

Wykonywany na podstawie projektu budowlanego. zawiera opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (tzn. wskazuje z jakich katalogów należy skorzystać przy wycenie – KNNR, KNR, PKZ itp.). Zawiera obliczenie ilości poszczególnych robót (np. metry kwadratowych ścian, posadzek, stropów, tynków, powierzchnię malowania, itp.) Nie zawiera żadnych cen a jedynie odpowiednie rubryki do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców. Przedmiar robót jest przydatny na etapie wyboru firmy, która ma realizować inwestycję. Zlecając pracę każdy bierze pod uwagę koszt usługi. Będzie on określony właśnie na podstawie przedmiaru dostarczonego potencjalnym wykonawcom.

Obmiar

Opracowanie jak Przedmiar, lecz sporządzane po wykonaniu robót.

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.