INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Co to jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest opracowaniem technicznym mającym na celu odwzorowanie aktualnego stanu istniejącego budynku. Jest on tworzony na podstawie pomiarów z natury (wykonywane na obiekcie). Jego wygląd przypomina projekt budowlany, natomiast zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że projekt wykonuje się dla stanu planowanego, a inwentaryzacja jest odtworzeniem stanu faktycznego. Jednakże może ona posłużyć do wykonania projektu budowlanego.

Po co wykonuje się inwentaryzację budowlaną?

Jest ona wykonywana w momencie, gdy nie ma dokumentacji projektowej (została zgubiona, jest niekompletna lub zniszczona) lub jest nieaktualna, gdyż od czasu wykonania dokumentacji projektowej zaszły zmiany.  Jest ona również przydatna w przypadku konieczności planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek).

Jaki jest zakres inwentaryzacji budowlanej?

Zakres inwentaryzacji zależy od tego do czego owa inwentaryzacja ma zostać użyta, czyli od potrzeb Inwestora. Przed przystąpieniem do prac ustala się szczegółowość opracowania, format arkusza, skalę. Ponadto Inwentaryzacja Budowlana może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

– opis techniczny (Rok powstania, zastosowane materiały, lokalizacja, charakterystyczne cechy i  parametry)

– rzuty kondygnacji wraz z wymiarami,

– rzut dachu,

– przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),

– widoki elewacji,

– dokumentacja fotograficzna obiektu,

– schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.

 

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.