KIEROWNIK ROBÓT

Kierownik robót, podobnie jak kierownik budowy pełni samodzielną funkcje techniczną w budownictwie oraz jest nieodzownym uczestnikiem każdego dużego przedsięwzięcia budowlanego. W odróżnieniu od kierownika budowy, kierownik robót nadzoruje tylko część robót a nie cała budowę. Jest wymagany w sytuacji kiedy kierownik budowy nie posiada uprawnień w danej specjalności, w praktyce jednak można spotkać kierownika budowy i kierownika robót o takich samych uprawnieniach ze względu duży zakres robót lub stopień skomplikowania robót. Najczęściej można spotkać kierowników robót sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych, ogólnobudowlanych. Kierownik robót nadzoruje i odpowiada za zakres robót mu powierzony, ciąży na nim odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót oraz przestrzeganie przepisów m.in. BHP i ppoż., a co za tym idzie odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi pracujących na budowie.

Obowiązki i uprawnienia

  • Kierowanie robotami
  • Odbiór robót
  • Nadzorowanie i koordynacja prac
  • Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu oraz kluczowych elementów
  • Analiza dokumentacji technicznej
  • Raportowanie do inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Rozwiązywanie problemów technicznych

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.