KIEROWNIK BUDOWY

Kierownik budowy, podobnie jak Inspektor nadzoru inwestycyjnego pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie oraz jest nieodzownym uczestnikiem każdego procesu budowlanego. Jako najważniejsza osoba na budowie kieruje wszelkimi prowadzonymi na niej robotami. Kierownik budowy w przypadku wystąpienia zagrożenia na budowie jest obarczony odpowiedzialnością karną w zakresie wykonywanych obowiązków zgodnie z prawem budowlanym. Ciąży na niej odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót oraz przestrzeganie zasad BHP i Ppoż., a co za tym idzie odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi pracujących na budowie. W przypadku, gdy w procesie budowlanym bierze udział również Inspektor nadzoru inwestorskiego (nie zawsze jest konieczny, w przypadku niektórych budowli definiuje to prawo budowlane lub dodatkowo może go powołać Inwestor) Kierownik budowy musi stosować się do jego zaleceń oraz wspólnie prowadzić kontrolę na budowie.

Obowiązki i uprawnienia

 • Protokolarne przejęcie budowy
 • Kierowanie budową
 • Odbiór kluczowych etapów budowy
 • Wytyczne do budowy
 • Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu oraz kluczowych elementów
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Zgłoszenie odbioru gotowego budynku do odpowiednich jednostek administracyjnych
 • Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie przedmiaru dołączonego do projektu
 • Wykonanie harmonogramu podstawowego
 • Dodatkowe odbiory robót
 • Pomoc w doborze oraz sprawdzanie jakości materiałów

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.