INŻYNIER BUDOWY

Inżynier budowy, znajduje się na najniższym szczeblu hierarchii w budownictwie. Może, ale nie musi posiadać uprawnień budowlanych, gdyż nie pełni on samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Nie oznacza to jednak, że mało potrafi i nie jest osobą decyzyjną. W praktyce bardzo często jest tak, że to właśnie inżynier budowy wykonuje “czarną robotę”. Odpowiada za kontakty z dostawcami, bezpośrednio nadzoruje prace na budowie, zwracając szczególną uwagę na ich poprawność w zgodzie z projektem oraz wytyczne Kierownika Budowy, dba o przestrzeganie zasad BHP na budowie, opracowuje przedmiary, kosztorysy oraz dokumenty rozliczeniowe.

Obowiązki i uprawnienia

 

 • Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót,
 • Przygotowanie kosztorysów,
 • Analiza dokumentacji technicznej i obsługa dokumentacji technicznej budowy,
 • Pilnowanie terminowości wykonywanych prac zgodnie z narzuconym harmonogramem,
 • Monitorowanie dostaw materiałów i sprzętu,
 • Kontrola materiałów budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją techniczną,
 • Nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej,
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej,
 • Sprawdzenie protokołów odbioru rusztowań, kontenerów itd.,
 • Przygotowanie dokumentacji Powykonawczej,
 • Nadzór nad pracami wykonywanymi na budowie pod nieobecność i z upoważnienia kierownika budowy,
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji budowy,
 • Inne czynności zlecone przez przełożonych.
 • Raportowanie do Kierownika Budowy

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.