INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i jest uczestnikiem procesu budowalnego.  Jego rola jest działanie w imieniu Inwestora bezpośredniego oraz chronienie jego interesów. Sprawuje on kontrolę nad całym procesem inwestycyjnym dbając o jakość wykonywanych robót, pełni funkcję zwierzchnią nad Kierownikiem budowy i może wydawać mu polecenia oraz żądać wykonania poprawek lub zmian.

Jego obecność na budowie definiuje rodzaj budowy – w zależności od warunków Inspektor nadzoru inwestycyjnego jest wymagany wg. przepisów prawa budowlanego lub powoływany jest dodatkowo na życzenie Inwestora.

Obowiązki i uprawnienia:

  • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
  • Uczestniczenie w naradach budowlanych organizowanych przez Inwestora
  • Sprawowanie kontroli zwierzchniej nad kierownictwem budowy
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
  • Udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
  • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót (obmiary)
  • Weryfikacja i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
  • Kontrolowanie rozliczeń budowy
  • Zgłaszanie Inwestorowi wad i usterek oraz egzekwowanie ich usunięcia

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.