Inwestor zastępczy

INWESTOR ZASTĘPCZY

Firma STABIM jako Inwestor zastępczy oferuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego, a zarazem przejęcie wszelkich obowiązków Inwestora bezpośredniego.

Oferujemy realizację inwestycji w 3 różnych wariantach:

W zależności od potrzeb klienta angażujemy się w cały zakres inwestycji lub w poszczególne fazy / etapy, które zawierają m.in.:

FAZA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

🔹 Analiza wykonalności / opłacalności inwestycji
🔹 Doradztwo techniczne
🔹 Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
🔹 Przeprowadzenie i organizacja przetargu na wybór projektanta
🔹 Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w tym pozwolenia na budowę
🔹 Sprawdzanie i odbiór robót prac projektowych, uczestniczenie wraz z przedstawicielem zamawiającego we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych
🔹 Ścisła współpraca z inwestorem i przekazywanie projektantowi w jego imieniu wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do opracowania projektu
🔹 Prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z projektantem

FAZA REALIZACJI INWESTYCJI

🔹 Przeprowadzenie i organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy i podwykonawców
🔹 Analiza ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
🔹 Tworzenie umów z podwykonawcami
🔹 Utworzenie budżetu inwestycji
🔹 Utworzenie harmonogramu prac na budowie
🔹 Przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
🔹 Zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy
🔹 Zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym
🔹 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
🔹 Koordynacja międzybranżowa
🔹 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
🔹 Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania
🔹 Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad
🔹 Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. Poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji
🔹 Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji
🔹 Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych)
🔹 Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji
🔹 Prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego
🔹 Dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji
🔹 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
🔹 Prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z podwykonawcami
🔹 Rozliczenie końcowe inwestycji
🔹 Przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania
🔹 Występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw
🔹 Naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców
🔹 Archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.